Tunneäly

Tunneäly on metataito, joka ohjaa muiden taitojemme hyödyntämistä. Tunneäly on kykyä tunnistaa, ilmaista, analysoida ja säädellä omia ja toisten ihmisten tunteita erilaisissa tilanteissa. Tunneäly on taktinen taito, jota voidaan kehittää ja valmentaa - jos vain halua ja resursseja riittää.

Yleisestä älykkyydestä

Kaplan on määritellyt 1990-luvulla yleisälykkyyden kyvyksi ymmärtää, oppia, muistaa, ajatella rationaalisesti, ratkaista ongelmia ja soveltaa oppimaansa. Suppeimmin määritellyn yleisälykkyydellä on tarkoitettu vain sitä, mitä ns. älykkyystestit mittaavat eli matemaattis-loogista päättelykykyä, verbaalista kykyä, yleistietämystä ja tilanhahmottamiskykyä. 1980-luvulla Gardner laajensi älykkyysmääritelmää ja lisäsi tähän listaan vielä kinesteettisen, musikaalisen, intrapsyykkisen ja interpersoonallisen älykkyyden.

Tunneälytutkimus on laajentanut tätä älykkyyden suppeaa määrittelytapaa edelleen ja keskittynyt nimenomaan tässä ja nyt tapahtuvaan tunteiden ja tunneinformaation käsittelyyn. Tunneälyosaaminen vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti selviytymistä ja hyvinvointia ennustaviin tekijöihin, joilla on huomattavasti suurempi ennustearvo työmenestymisen ja hyvinvoinnin kannalta, kuin perinteisillä länsimaalaisilla yleisälykkyystekijöillä.

 

takaisin ylös


sensitiva_logo
arkisto etusivu yhteystiedot